Hard Knocks Fighting Championship

M-1 Challenge 76 | Rene Hoppe vs Ilya Bochkov

Rene Hoppe vs Ilya Bochkov

CARPE DIEM

Highlight Clips

After the Fight