Hard Knocks Fighting Championship
731

Finish of the Day - Eddie Alvarez - Bodog Fight

Bodog Fight - Eddie Alvarez v. Derrick Noble