Hard Knocks Fighting Championship
731

Finish Of the Day - Anton Vyazigin v. Zaur Gadzhibabayev - M-1 Challenge 89

Anton Vyazigin v. Zaur Gadzhibabayev

After the Fight

CARPE DIEM

After the Fight